Дмитрий КОРЕНЕВ. Летник в женском костюме русского средневековья: новый взгляд на проблему (Опыт реконструкции как обоснование гипотезы)

Резюме В статье ставится проблема генезиса и эволюции наиболее яркого элемента женского русского средневекового костюма – летника. Предприняв попытку реконструкции этого вида одежды, автор предлагает по-новому взглянуть на бытование летника в России в период раннего средневековья до начала XVII в. Ключевые слова: женский костюм, летник, русское средневековье, реконструкция. Смотри Том XIX в архиве

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ. Отражение фитосимволики в народном сознании носителей русского фольклора на территории Республики Молдова

Резюме Русский песенный фольклор, бытующий на территории Республики Молдова (в селах Кунича, Покровка, Старая Добруджа, Егоровка и др.), как показывают наши исследования, отличается широким использованием фитосимволов. Они встречаются значительно чаще, чем анималистические символы. В данной статье исследуется ряд фитонимов – наименований деревьев, трав, кустарников, цветов, ягод, овощных и иных культур, которые в своей совокупности составляют …

Alina ȘTIRBU. IDENTITATE ȘI STEREOTIPURI. CONTURAREA PERCEPȚIEI DESPRE ROMI ÎN VIZIUNEA ZIARULUI JURNAL DE CHIȘINAU

Резюме В статье автор анализирует образ ромов в газете Jurnal de Chișinău. Статья представляет собой изуче­ние взглядa журналистов по отношению к этому на­циональному меньшинству, темам, которые журнали­сты разрабатывают в анализированных материалах, а также определения ситуаций, которые относятся к этой теме и имеют прямую или косвенную ассоциа­цию с ромами. Автор демонстрирует, что в газете Jurnal de …

Dorina ONICA. ROLUL COMUNITĂŢII ACADEMICE, INSTITUŢIONAL-POLITICE ŞI POPULAŢIEI LOCALE ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII, PROTEJĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PEISAJULUI CULTURAL RURAL

Rezumat În articol se analizează rolul mediului academic, insti­tuţional-politic şi comunităţii locale, în cunoașterea, pro­movarea și protejarea satului ca peisaj cultural rural. Im­portanţa contribuţiei mediului academic este prioritar, de­oarece numai specialiştii în studiul spaţiului rural, cunosc particularităţile definitorii a satului şi rolul acestuia în păs­trarea identităţii locale; furnizează informaţii veridice pen­tru a reactualiza şi promova …

Ludmila FULEA. CORELAŢIA VESTIMENTAŢIE – LOCUINŢĂ ÎN MENTALITATEA TRADIŢIONALĂ

Rezumat În cadrul articolului se face o sinteză a materialului factologic în raport cu sursele bibliografice, care au ca scop evidenţierea corelării vestimentaţie–locuinţă–mentalitate tradiţională. Elucidarea problemei este posibilă prin ra­portarea acesteia la aspectele etnografice şi antropologice. Cuvinte-cheie: locuinţă, costum popular, ladă de zestre, cuier, culme. Резюме В статье осуществляется синтез материалов фак­тологического и полевого исследования, …

Ludmila MOISEI. CONOTAȚII SIMBOLICE ALE REPREZENTĂRILOR ANTROPOMORFE PE TEXTILE

Rezumat În baza investigațiilor bibliografice și cercetărilor etnologice articolul are scopul de a prezenta imaginea celor mai frecvente reprezentări antropomorfe (siluete feminine, ochiul, mâna, inima, călărețul trac, hora) pe textilele tradiționale. Autorul analizează aceste ornamen­te din punct de vedere estetic, evidențiind principalele semnificații simbolice, mitologice, apotropaice. Un rol de­osebit se acordă semnificațiilor arhaice ale horei …

Denis ERMOLIN. URBAN CEMETERIES IN KOSOVO AS BATTLEFIELDS FOR IDENTITY

Rezumat Articolul este dedicat identificării şi analizei mijloa­celor vizuale şi verbale, prin care se reprezintă diferenţa identitară în spaţiul semantic funerar în oraşul balcanic contemporan, care include monumente şi pietre funerare în ansamblu. Drept exemple au fost alese oraşele Pristina şi Prizren (Kosovo). Materialul a fost obţinut de către autor în timpul expediţiilor din perioada …