Termene și condiții de publicare a materialelor în Revista de Etnologie și culturologie

Stimați colegi,
Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei vă invită să prezentați materiale pentru Revista de Etnologie și Culturologie

Considerații generale:
Revista acceptă pentru publicare lucrări științifice: studii monografice, articole de sinteză, recenzii, materiale de informare din viața științifică internă și externă (congrese, conferințe, simpozioane, seminare, colocvii), precum și cronici, documente de arhivă, abordând subiecte inovative din domeniul umanistic: etnologie și culturologie. Revista de Etnologie și Culturologie apare semestrial și este distribuită gratuit la solicitare în toate bibliotecile publice și centrele științifice de profil umanistic.
Toate genurile de lucrări științifice pot fi prezentate în limbile engleză, română, rusă.

Toate manuscrisele trimise la revista noastră trebuie să fie cercetări  originale și trebuie să respecte regulile noastre în ceea ce privește domeniul de aplicare, condițiile și termenele. În cazul în care articolul este potrivit, redactorii îl vor expedia spre recenzare și evaluare externă. Echipa de redactori, pe baza evaluării și comentariilor primite va recomanda manuscrisul pentru decizia finală colegiului de redacție. Articolele vor fi publicate doar după: evaluarea de tipul peer review  – recenzarea anonimă de către experți independenți,  evaluarea de către membrii  colegiului de redacție și revizuirea de către autor a articolului în cazul când este necesar.

Structura lucrărilor este următoarea:

I. Adnotare:
La începutul textului principal se va face о adnotare în limba română, engleză și rusă, fiecare însoțită de traducerea titlului și cuvintelor – cheie în limba rezumatului. Adnotările vor reflecta conținutul articolului, ideile și concluziile de bază. Adnotările se vor prezenta în format Times New Roman, Font size 10, Space 1,0. Volumul fiecărei adnotări va avea între 1300-1500 caractere, inclusiv spatii.

II. Textul lucrării:
Volumul textului va fi de 0,5 – 1,0 c.a. (20000–40000 semne, inclusiv spaţii şi semne de punctuaţie), inclusiv bibliografia și materialul ilustrativ. Textul lucrărilor trebuie prezentat în manuscris și în format electronic: Times New Roman, Font size 14, Space 1,5.

III. Materialul ilustrativ:
Materialul ilustrativ se va prezenta în formă grafică clară în format electronic (JPG sau TIF – nu mai puțin de 300 dpi). Imaginile, tabelele, graficele ş.a. vor fi însoțite de legendele corespunzătoare și de indicarea sursei de proveniență.

IV. Bibliografie:
Referințele bibliografice se vor conforma cerințelor CNAA din Republica Moldova. Notele bibliografice din text se prezintă în original. În cazul în care se utilizează și titluri cu caractere chirilice, se redactează o bibliografie suplimentară cu transliterarea titlurilor cu caractere latine (conform sistemului Bibliotecii Congresului SUA).
Bibliografia se amplasează după textul principal al articolului. Referințele sunt prezentate în succesiune numerică, în ordine alfabetică.
Referințele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8]. Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică și pagina, de exemplu [8, p. 231].

Exemple de publicații tipărite:

Cărți: Buzilă V. Covoare basarabene. București: Editura Institutului Cultural Român, 2013, 252 p.; Axionov V. Studii muzicologice. Chișinău: Media Musica, 2012, 195 p.; Полобедова О. И. О природе книжной иллюстрации. Москва: Наука, 1973, 336 c.
Articole în reviste şi culegeri: Plămădeală N. Leon Donici – o conştiinţă antiutopică. În: Limba Română. Chișinău, 2002. Nr. 4-6, p. 15-24; Ле Коадик. Мультикультуризм. În: Диалоги об идентичности и мультикультуризме / Под ред. Е. Филипповой и Р. Ле Коадика. Москва: Наука, 2005.
Documente electronice: Gavrilean B. T. Simboluri cu valențe magice. Teza de doctorat în arte vizuale. Universitatea de artă și design. Cluj-Napoca. Rezumat. 2011, 25 p.: http://www. uad.ro/storage/Dataitems/GBT.Rezumat.Teza.Ro.pdf (vizitat 05.02.2015).

Exemple de transliterare: Semenov V. V. Filosofiia: itog tysiacheletii. Filosofskaia psikhologiia. Moskva: Evrika, 2000, 64 pp.; Vasil’eva S. V. Vosstanovlenie tserkovnoi sobornosti staroobriadchestva v kontekste institutsional’nykh transformatsii XX–XXI vv. In: Vestnik Buriatskogo gosudarstvennogo universiteta / Feder. agentstvo po obrazovaniiu, Buriat. gos. un-t. Ulan-Ude: Izd-vo Buriat. gos. un-ta, 2010. Vyp. 7: Istoriia, pp.25-37.

V. Lista abrevierilor

VI. Date despre autor:
Numele, Prenumele, gradul ştiinţifico-didactic, funcția, instituția, adresa, telefon, e-mail.
Data prezentării materialului, semnătura.

Recenzii, prezentări de cărți, personalii, antologii etc.
Materialele se prezintă în redacția autorului, dar trebuie sa corespunda normelor stabilite (Times New Roman, Font size 14, Space 1,5). Volumul maxim – 0,5 c.a. (20000 caractere, inclusiv spațiu)

Anual, termenul limită de prezentare a materiale­lor pentru publicare în Revista de Etnologie și Culturo­logie este 1 februarie. Articolele sunt supuse recenzării de specialiști în domeniu cu grad științific. Colegiul de redacție își revendică dreptul de a respinge materialele ce nu corespund profilului revistei și normelor tehnice de publicare, cât și pe cele lipsite de valoare științifică și pu­blicate anterior sub diferite forme în alte reviste sau cărți.
Pentru publicarea materialelor în Revista de Etnologie și Culturologie nu sunt percepute taxe și nu sunt oferite onorarii. De asemenea, nu sunt oferite onorarii pentru recenzarea materialelor propuse spre publicare.

Manuscrisele și varianta electronică a lucrărilor științifice pot fi prezentate direct la redacție sau trimise prin poștă.
Adresa: Colegiul de redacție – Revista de Etnologie și Culturologie, Institutul Patrimoniului Cultural al ASM, Centrul de Etnologie, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 1, Biroul 532, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova.
Informații suplimentare pot fi solicitate: tel. (022) 27-10-07; e-mail: etnologie@mail.ru; patrimoniu.cultural.asm@gmail.com; pagina web: ethnology.asm.md; patrimoniu.asm.md