Irina CAUNENCO, Nina IVANOVA. THE PERCEPTION OF ETHNIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE MOLDOVAN SOCIETY AMONG YOUNG PEOPLE

prezintă rezultatele unui studiu em­piric al identităţii etnice, realizat în rândul studenţilor – re­prezentanţilor ai diferitor grupuri etnice (moldoveni, ruşi, găgăuzi, bulgari, ucraineni etc.). Toate grupurile minorita­re au demonstrat auto-identificare pozitivă şi bietnicitate cu grupul ruşilor. Pentru toate grupurile etnice ale tine­rilor respondenți sunt caracteristice următoarele calităţi: sociabilitate, activitate, mândrie etc. Prin rândul acestora, pe …

Evdochia SOROCEANU, Irina RIŞILEAN. DICŢIONAR-ÎNDRUMAR DE TERMENI LINGVISTICI GĂGĂUZ-RUS-ROMÂN CA FORMĂ DE UNIFICARE ŞI STANDARDIZARE A TERMINOLOGIEI LINGVISTICE ÎN LIMBA GĂGĂUZĂ

Rezumat Dicţionarul-îndrumar de termeni lingvistici al limbii găgăuze prezintă o experienţă de sistematizare şi unificare (în vederea armonizării, ordonării şi uniformizării) a sis­temului de termeni lingvistici al limbii găgăuze contem­porane. Activităţile de unificare s-au desfăşurat la toate nivelurile – semnificativă, logică şi lingvistică. A fost creat un sistem de termeni şi locuţiuni terminologice, optim şi …

Irina CAUNENCO. RELAŢIILE INTERETNICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECTUL CULTURAL-VALORIC

Rezumat În articol sunt prezentate rezultatele studiului em­piric al relațiilor interetnice, aspectul lor cultural-valoric. Au fost cercetate valorile culturale ale tinerilor moldoveni, ruși, găgăuzi, ucraineni, bulgari. S-a constatat faptul că toate culturile studiate sunt colectiviste, totuși grupurile se caracterizează prin variabilitate. Cel mai colectivist este grupul găgăuzilor, apoi grupul rușilor și a ucrainenilor. Cel mai …

Adrian DOLGHI. POLITICA STATULUI SOVIETIC PRIVIND COMPONENŢA NAȚIONALĂ A CORPULUI DIDACTICO-ŞTIINŢIFIC ŞI STUDENŢESC LA FACULTĂŢILE DE ISTORIE DIN RSSM (1944–1965)

Rezumat Prezentul articol elucidează politica statului sovietic privind componenţa națională a corpului didactico-ştiin­ţific şi studenţesc la facultăţile de istorie din RSSM în anii 1944–1965. Este demonstrat că în primii ani postbelici majoritatea studenţilor care-şi făceau studiile în instituţii­le de învăţământ superior erau de origine străină. Politica statului în această perioadă nu era loială faţă de …

Olga GARUSOVA . ISTORIOGRAFIA ŞI METODOLOGIA STUDIERII EMIGRAŢIUNII RUSE ÎN BASARABIA INTERBELICĂ

Rezumat Articolul tratează aspecte istoriografice şi metodolo­gice de studiere a emigraţiei ruse din Basarabia de după revoluţie. Este abordată problema rolului refugiaţilor în viaţa socială şi culturală din anii interbelici. Cuvinte-cheie: istoriografia, metodologia, emigraţia rusă în Basarabia. Резюме В статье рассматриваются историографические и методологические аспекты изучения русской поре­волюционной эмиграции в Бессарабии. Затрагивается проблема роли беженцев …